Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trưởng thôn lập danh sách đối tượng (trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp) và tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình có điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc địa bàn thôn gửi Hội đồng xét duyệt.

- Bước 2: Hội đồng xét duyệt xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa đối tượng và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Danh sách trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp.

Thời  hạn giải quyết

Không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

Trưởng thôn nơi có trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 

Mức độ: