Hỗ trợ lợn nái giống cho các hộ dân huyện biên giới tỉnh Cao Bằng năm 2018

Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Hỗ trợ lợn nái giống cho các hộ dân huyện biên giới tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Mục tiêu của Đề án nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

trao2

Người dân nhận lợn nái giống.

Đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn 9 huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng có nhu cầu chăn nuôi lợn nái sinh sản (mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 01- 02 con lợn nái giống). Trong đó, các huyện Hà Quảng được hỗ trợ 500 con, Trùng Khánh 300 con, Thông Nông 400 con, Bảo Lạc 400 con, Bảo Lâm 400 con, Hạ Lang 300 con, Phục Hòa 300 con, Trà Lĩnh 300 con, Thạch An 400 con.

Thời gian thực hiện: trong năm 2018 - 2019.

 

D.L

Các tin tức khác