Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
25/7/2017
Số/ký hiệu: 
182/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB