Hội nghị Ban Chỉ đạo hoạt động Thương mại Biên giới tỉnh Cao Bằng tổng kết đánh giá kết quả năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày tháng VB: 
26/01/2018
Số/ký hiệu: 
32/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban Chỉ đạo hoạt động TM Biên giới tỉnh; Tổ giúp việc BCĐ hoạt động Biên giới; Ban quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, Tà Lùng, Sóc Giang, Lý Vạn; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng