Hội nghị công tác quản lý giao thông vận tải địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
22/5/2017
Số/ký hiệu: 
111/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: GTVT, KH&ĐT, DX, TC, NN&PTNT, TN&MT; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; UBND các huyện và Thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB