Hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp năm 2018

Ngày tháng VB: 
23/01/2018
Số/ký hiệu: 
28/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Lãnh đạo và chuyên viên Ban quản lý dự án xây dựng "điều phối Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh'- Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư;