Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng 201

Ngày tháng VB: 
25/6/2019
Số/ký hiệu: 
162/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng, đoàn thể tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng và Thanh tra viên thuộc Thanh tra