Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
17/01/2018
Số/ký hiệu: 
17/GM-BCĐ389

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
BCĐ389/ĐP tỉnh, các huyện và thành phố; Chi cục QL Thị trường tỉnh; Tổ giúp việc BCĐ 389/ĐP tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh