Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế sơ kết 6 tháng đầu năm 20014

Ngày tháng VB: 
05/8/2014
Số/ký hiệu: 
231/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Thường trực HĐND tỉnh; Các sở: Kế hoạch & ĐT, Tài chính, Nội vụ, Lao động TB&XH, Giáo dục & ĐT, Y tế; Bảo hiểm XH tỉnh; Phòng Y tế các huyện, Thành phố Cao Bằng