Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương với địa phương

Ngày tháng VB: 
11/03/2019
Số/ký hiệu: 
50/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Cao Bằng; Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện và thành phố; Báo CB; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông CB; Điện lực CB