Hội nghị trực tuyến Chính phủ tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Ngày tháng VB: 
26/01/2018
Số/ký hiệu: 
30/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các thành viên BCĐ 138 và BCĐ 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Công an tỉnh; Chi cục QL thị trường tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng