Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước

Ngày tháng VB: 
14/12/2017

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; BQL Khu kinh tế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; PXTTXVN tại Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng