Hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày tháng VB: 
07/3/2019
Số/ký hiệu: 
47/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở, ban, ngành: TT&TT, XD, KH&CN, NgV, NV, TP, LĐTB&XH, GD&ĐT, VHTT&DL, YT, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; UBND thành phố; Viễn thông CB; Viettel Cao Bằng; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh