Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày tháng VB: 
12/12/2017
Số/ký hiệu: 
307 /GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành:Nội vụ,Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực,
Công an tỉnh,Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Cục Thống kê, Cục thuế tỉnh, Sở Lao đông - TB&XH; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; chuyên viên bưu điện, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.