Hội nghị trực tuyến tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018

Ngày tháng VB: 
02/01/2018
Số/ký hiệu: 
02/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Báo Cao Bằng; Đài PTTH; PXTTXVN tại Cao Bằng; Báo ND thường trú tại Cao Bằng