Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Ngày tháng VB: 
18/01/2019
Số/ký hiệu: 
18/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cao Bằng; Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Công an tỉnh; Cục Quản lý Thị trường; Viễn thông CB; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh