Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh từ năm 2016; Nhiệm vụ năm 2017

Ngày tháng VB: 
25/4/2017
Số/ký hiệu: 
96/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng;
Tệp liệu cuộc họp: