Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ngày tháng VB: 
06/12/2017
Số/ký hiệu: 
303/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở LĐTB&XH; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông Cao Bằng