Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành giáo dục

Ngày tháng VB: 
18/8/2017
Số/ký hiệu: 
209/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
HĐND tỉnh; Các sở: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, NV, LĐTB&XH, YT, TT&TT; Trường CĐSP CB; Phòng GĐ&ĐT các huyện, thành phố; Báo CB; Đài TP&TH CB; Phân xã TTXVN tại CB; Báo ND tại CB; Viễn thông CB