Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết sô 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch

Ngày tháng VB: 
10/7/2019
Số/ký hiệu: 
175/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: KH&ĐT, TP, XD, CT, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, VHTT&DL, KH&CN, TT&TT, GD&ĐT, YT; Ban Kinh tế-Ngân sách; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Viễn thông CB