Hội nghị trực tuyến triển khai các bản pháp luật quý II năm 2017

Ngày tháng VB: 
19/6/2017
Số/ký hiệu: 
139/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy; Thành ủy; HĐND, UBND các huyện và TP; phòng Nội vụ; phòng LĐTB&XH; phòng TN&MT; phòng Tư pháp; Báo CB; Đài PT&TH CB;