Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý IV năm 2017

Ngày tháng VB: 
17/11/2017
Số/ký hiệu: 
292/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng; Cty Điện lực Cao Bằng