Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Ngày tháng VB: 
02/02/2018
Số/ký hiệu: 
42/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh; Đại diện Thanh Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và