Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2018 trong thời gian tới

Ngày tháng VB: 
28/9/2018
Số/ký hiệu: 
267/GM-VPUBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Văn phòng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, TC, NgV, VHTT&DL, NN&PTNT, CT; ban 1; Ban QLKKT tỉnh; Viện NCCS & PTTT (IPS); Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh