hủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đối tượng làm đơn đề nghị giám định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.

+ Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập bản trích lục hồ sơ (Mẫu HS4) và giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. Bản trích lục hồ sơ và văn bản giới thiệu của Sở chỉ ghi các bệnh đã thể hiện trong hồ sơ bệnh án hoặc các bệnh đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã trở lên xác nhận.

+ Bước 3: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận kết quả giám định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh trợ cấp.

Trường hợp Hội đồng giám định y khoa kết luận không mắc bệnh hoặc kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 21% thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định dừng trợ cấp.

 Việc giới thiệu đi giám định theo quy định tại Điều này kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

Đơn đề nghị giám định

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết`

10 ngày kể từ ngày tiếp nhận kết quả giám định.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nội Vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội cựu thanh niên xung phong

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định điều chỉnh trợ cấp/dừng trợ cấp

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TB.docx

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: