Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi đề nghị hiệu đính thông tin cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

-  Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Hồ sơ

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hiệu đính thông tin) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư.

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Luật 67/2014/QH13

     Nghị định 118/2015/NĐ-CP

     Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

 

 

Mức độ: