Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 400 ngàn USD

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tình hình xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt trên 400 ngàn USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2013 ước đạt 83,8 ngàn USD, bằng 82,72% so với tháng trước, bằng 28,06% so với cùng kỳ năm 2012. Hoạt động xuất khẩu kinh tế tư nhân đạt 72,8 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 86,87% và loại hình kinh tế cá thể đạt 11 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 13,13%. Ước 8 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.136 ngàn USD, giảm 44,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu của kinh tế tư nhân đạt 2207,6 ngàn USD, giảm 59,31% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 70,39%; kinh tế cá thể đạt 91 ngàn USD, tăng 16,67%, chiếm tỷ trọng 2,9% và kinh tế tập thể đạt 837,4 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 26,71%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2013 đạt 370,2 ngàn USD, bằng 29,78 % so với tháng trước, bằng 20,25% so với cùng kỳ năm trước. Ước 8 tháng đầu năm 2013, kim ngạch nhập khẩu đạt 15.671,2 ngàn USD, tăng 161,62 % so với cùng kỳ năm trước, tăng ở tất cả các loại hình kinh tế. Cụ thể: trị giá nhập khẩu loại hình kinh tế nhà nước đạt 7896,4 ngàn USD tăng gấp 6 lần và bằng 612,08% so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 7.175,4 ngàn USD, tăng 66,92%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 372 ngàn USD, tăng 17,20%; kinh tế cá thể đạt 95 ngàn USD, tăng 13,1% và kinh tế tập thể đạt 132,4 ngàn USD.

Các mặt hàng nhập khẩu từ đầu năm đến nay đều tăng so với cùng kỳ, chủ yếu là các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Cụ thể: máy móc thiết bị và phụ tùng khác tăng 575,83%, phân bón tăng 26,27%, vải may mặc tăng 23,79% và hàng hóa khác tăng 59,71%.

K.C-D.L