Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1100/KH-UBND đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018. Với mục đích nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ năng lực quản lý, điều hành Chương trình 135 và nâng cao năng lực cho cộng đồng, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia có hiệu quả các hoạt động của Chương trình trên địa bàn các xã, thôn bản thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016 -2020. Trang bị bổ sung những kiến thức cơ bản, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng của các xã, xóm theo yêu cầu của Chương trình và hoàn thành các nội dung được phê duyệt tại Quyết định 178/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gồm 2 nhóm: nhón cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ xóm, thôn, bản, đội, tổ và nhóm cộng đồng (người dân). Dự kiến mở 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh với số lượng khoảng 3.680 học viên là cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố; mở 48 lớp tại trụng tâm huyện, xã hoặc cụm xã cho khoảng 4.840 học viên thuộc nhóm cộng đồng (người dân). Thời gian đào tạo bồi dưỡng tập trung ngắn hạn cho cán bộ công chức xã, cán bộ xóm từ 03 - 5 ngày; bồi dưỡng tập trung cho cộng đồng thời gian không quá 3 ngày.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, xã thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

 

D.L

Các tin tức khác