Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 756/KH-UBND về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018.

Hoc%20nghe

Lao động nông thôn tham gia lớp học nghề sửa chữa xe máy

Theo đó, năm 2018 tỉnh sẽ tổ chức đào tạo nghề cho 1.220 lao động nông thôn, với 41 lớp; đối tượng học là người đủ từ 15 tuổi trở lên, đến 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với ngành nghề cần học, bao gồm người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi; người khuyết tật. Trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho người khuyết tật; các đối tượng là người được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động nữ bị mất việc làm.

Qua đào tạo, người lao động ở nông thôn sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ năng nghề, năng lực thực hành nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  Góp phần nâng cao nguồn nhân lực tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; nhằm thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, đạt được mục tiêu, yêu cầu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh ta trong năm 2018.

Kim Cúc

 

 

Các tin tức khác