Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ( Kế hoạch thay cho giấy mời)

Ngày tháng VB: 
07/5/2014
Số/ký hiệu: 
1165/KH-UBND
Nơi nhận: 
Văn phòng Điều phối tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT; Tỉnh Đoàn Thanh niên; Ban chỉ đạo Chương trình MTQG huyện Hòa An và xã Nam Tuấn