Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (Kế hoạch này thay cho giấy mời)

Ngày tháng VB: 
30/5/2014
Số/ký hiệu: 
1413/KH-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: Lao động TB&XH, Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Nội vụ; Ban Dân tộc Cao Bằng; UBND huyện Nguyên Bình và UBND xã Ca Thành; UBND huyện Phục Hòa và UBND xã Hồng Đại