Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của UBND tỉnh. Ngày 21/2/2017, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch công tác Tư pháp với các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác tư pháp; xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kiểm soát thủ tục hành chính. Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước. Công tác quản lý nhà nước về Bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, quản tài viên, thừa phát lại). Công tác trợ giúp pháp lý; công tác xây dựng Ngành, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, làm đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017; Xây dựng và triển khai Kế hoạch chi tiết các lĩnh vực công tác tư pháp, chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Phát động phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề trong toàn ngành. Các sở, ban, ngành chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ liên quan; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017; bố trí, đảm bảo nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp theo kế hoạch đã đề ra.

 

D.L

Các tin tức khác