Kế hoạch giám sát, kiểm điểm đánh giá, nâng cao năng lực cán bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm điểm đánh giá, nâng cao năng lực cán bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018

Theo đó, việc tổ chức giám sát, kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo tại cấp huyện, cấp xã, cấp xóm nhằm phát hiện các sai sót uốn nắn kịp thời, đồng thời đánh giá các cơ chế chính sách giảm nghèo tác động đến tình hình đời sống của người dân đã thực sự phù hợp chưa, nếu chưa phù hợp xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời để các địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình hiệu quả.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện và cáp xã giúp cho đội ngũ cán bộ làm nắm chắc chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, các kỹ năng tổ chức vận động người dân tham gia thực hiện chương trình đạt hiệu quả.

 

Hải Hà 

Các tin tức khác