Kế hoạch hoạt động của BCĐ công tác gia đình tỉnh Cao Bằng năm 2018

Ngày 06/4/2018, BCĐ công tác gia đình tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 872/KH-BCĐ  về hoạt động của BCĐ công tác gia đình tỉnh năm 2018.

Các hoạt động trọng tâm của BCĐ là tập trung nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên duy trì hoạt động và kiện toàn BCĐ các cấp. Các thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc của BCĐ đã đề ra.

 

D.L

Các tin tức khác