Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng năm 2019

Ngày 25/4, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1302/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Mục đích của kế hoạch là thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL và các văn bản có liên quan;  phát huy vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện công tác PBGDPL năm 2019, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác PBGDPL.

Nội dung hoạt động gồm: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiện toàn thành viên Hội đồng và tổ chức các phiên họp Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng; Tư vấn, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL.

 

D.L

Các tin tức khác