Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 25/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cao Bằng năm 2017.

images704052_hat_then

Hát Then là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn (ảnh minh họa)

Việc kiểm kê nhằm xác định rõ số lượng, loại hình, nhận diện giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Lập danh mục, đề ra phương án bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Lựa chọn lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; lưu truyền, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản. Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể phải thực hiện đúng quy trình. Thu thập tài liệu chính xác, trung thực, khoa học đúng đối tượng, loại hình, đảm bảo tính xác thực, tính cập nhật, toàn diện và khách quan trong quá trình kiểm kê.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể , các cơ quan chuyên môn và các địa phương chủ động trong việc thành lập các ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cấp huyện. Nhận diện chính xác giá trị, sức sống của di sản và đề xuất khả năng bảo vệ di sản. Ưu tiên kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đang bị mai một cần được bảo vệ khẩn cấp.

Các nội dung thực hiện bao gồm: Thành lập Ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cấp huyện; xây dựng mẫu phiếu kiểm kê trên địa bàn toàn tỉnh; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác kiểm kê; tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 02 huyện: Trùng Khánh và Quảng Uyên; tiến hành lựa chọn 01 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 11/2017 sẽ công bố kết quả kiểm kê.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, các chủ thể văn hóa triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cao Bằng đảm bảo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Kim Thoa

Các tin tức khác