Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cao Bằng năm 2018

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1111/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Kế hoạch triển khai, thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; nhằm xác định và đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò ý nghĩa của di sản văn hóa phi vật thể đề ra biện pháp bảo vệ hiệu quả.

DSC_2345

Một nghi lễ trong Lễ cấp sắc của người Dao đỏ

Thời gian kiểm kê từ tháng 5 đến tháng 10/2018, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 3 huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Dự kiến lựa chọn 2 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ tháng 11 đến tháng 12 các tổ kiểm kê báo cáo Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Ban kiểm kê di sản phi vật thể tỉnh Cao Bằng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công bố kết quả kiểm kê năm 2018.

 

 

D.L

Các tin tức khác