Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2019

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tình hình triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2019.

Nội dung kiểm tra:

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2019 của địa phương; kết quả triển khai, kết quả chủ yếu đạt được; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Việc phân bổ, giao vốn đầu tư công cho các chủ đầu tư, dự án: báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục, triển khai thực hiện các công trình/dự án, số dự án khởi công mới năm 2019 (trong đó, số công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã khởi công trong quý I/2019), ước tính kết quả giải ngân đến 30/6/2019; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; những đề xuất kiến nghị và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

Đối tượng kiểm tra là UBND các huyện, thành phố. Chia làm 4 đoàn:

Đoàn 1: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thạch An, thành phố Cao Bằng;

Đoàn 2: Phục Hòa, Trà Lĩnh, Nguyên Bình;

Đoàn 3: Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang;

Đoàn 4: Hà Quảng, Hòa An, Thông Nông.

Thời gian kiểm tra: Trong tháng 4, tháng 5/2019.

 

D.L

Các tin tức khác