Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2018 và những năm tiếp theo

Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2152/KH-UBND nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2018 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2016-2020, tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh Cao Bằng. Gắn kết công tác CCHC của các sở, ngành và địa phương; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.

PV

 

 

Các tin tức khác