Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Cao bằng năm 2019

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Cao bằng năm 2019

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2684-KH-UBND.pdf9.44 MB