Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III

Ngày 25/2/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III đã ban hành Kế hoạch số 524/KH-BCĐ về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Mục đích, nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2009 - 2019; bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào năm 2020. Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến 2030; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thực, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Thời gian tổ chức Đại hội: Đối với cấp huyện, thời gian tổ chức 01 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2019. Địa điểm tổ chức Đại hội do Ban Chỉ đạo Đại hội cùng cấp quyết định.

Đối với cấp tỉnh, thời gian tổ chức trong 2 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/11/2019. Địa điểm tổ chức Đại hội do Ban chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh quyết định.

 

D.L

 

 

Các tin tức khác