Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Ngày 03/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1199/KH-UBND, Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Theo đó, mục đích tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức va trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ đề thi đua năm 2018 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp; thi đua lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)". Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

 

Kim Cúc

Các tin tức khác