Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên đia bàn tỉnh

Ngày 24/4/2019, BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1289/KH-BCĐ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên đia bàn tỉnh Cao Bằng.

DSC_0772

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh  trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Minh Thanh (Nguyên Bình).

Mục đích nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030 phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân, đơn vị tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân, đơn vị tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung thực hiện gồm: Đánh giá kết quả thưc hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2020; xây dựng định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn sau năm 2020. Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh; khen thưởng, biểu dương các tập thể có thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả của 10 năm xây dựng nông thôn mới và công tác tổng kết Chương trình.

Thời gian thực hiện: Đối với cấp xã, không tổ chức hội nghị tổng kết, làm báo cáo tổng kết theo Đề cương hướng dẫn và tổ chức họp Ban quản lý đánh giá kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025. Gửi báo cáo về BCĐ cấp huyện trước ngày 28/6/2019. Cấp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Gửi báo cáo về BCĐ tỉnh trước ngày 26/7/2019; Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết trước ngày 20/9/2019.

 

D.L

 

 

Các tin tức khác