Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh Cao Bằng

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 939/KH-UBND về thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thông qua Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh Cao Bằng nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi; tiến tới xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan điểm lạc hậu về giới của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là thiểu số dân tộc ít người; Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Đề án được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2025 tại địa bàn các xã, phường thị trấn thuộc các huyện, thành phố; trọng tâm tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống. Đối tượng áp dụng là đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, công tác bình đẳng giới, người có uy tín, cán bộ thôn, bản và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản; cán bộ, giáo viên các trường, lớp bán trú, nội trú trên địa bàn tỉnh; đồng bào các dân tộc thiểu số, học sinh các trường, lớp bán trú, nội trú, đặc biệt chú trọng đối tượng là người dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

 

D.L

Các tin tức khác