Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 617/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mục đích của kế hoạch, nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

Phạm vi thực hiện, tại các xã trọng điểm về vi pham pháp luật đã được xác định theo kết quả rà soát, thống kê danh sách địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2021. Lĩnh vực pháp luật, tập trung tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội.

Đối tượng là nhân dân tại địa bàn trọng điểm; cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở các địa bàn trọng điểm.

Nội dung hoạt động gồm: lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm.Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật,  nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực: đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình...

D.L

Các tin tức khác