Kế hoạch thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4415/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, có hiệu quả các nội dung quy định tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg đến mọi tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, hồ sơ, quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính; giảm giấy tờ, thời gian giải quyết nhằm tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện tối đa cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các TTHC; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội, công an góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết những khó khăn , vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết việc của người dân.

 

 

Kim Cúc 

Các tin tức khác