Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch  số 1087/KH-UBND thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT) Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Kính lão trọng thọ" của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

nguoi%20cao%20tuoi%281%29

Ảnh minh họa.

Chủ đề của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 là “Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”.

Nội dung chính của Tháng hành động gồm: Các cấp chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Luật NCT, chính sách liên quan đến NCT, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội về công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện, động viên đội ngũ cán bộ Hội người cao tuổi ở các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Vận động xã hội "Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi" Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở; nâng cao đời sống vật chất...

Căn cứ điều kiện cụ thể, các ban ngành, đoàn thể có hình thức tổ chức hoạt động thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò của NCT; thông qua đó khẳng định vị trí của NCT và trách nhiệm của toàn xã hội với NCT.

 

D.L

Các tin tức khác