Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 14/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 653/KH-UBND, về thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Theo đó, năm 2017, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh chú trọng 6 nội dung, gồm: Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế; nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế; kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của công tác pháp chế; báo cáo công tác pháp chế.

tuyen_truyen_pl_WRGR

Ảnh minh họa

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác pháp chế; xây dựng báo cáo tình hình, kết quả công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Các sở, ban, ngành và doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch; bảo đảm những điều kiện cần thiết cho công tác pháp chế theo quy định hiện hành; báo cáo tình hình, kết quả công tác pháp chế của đơn vị theo quy định.

N.A

Các tin tức khác