Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 03/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 536/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Mục đích của kế hoạch: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân nhân, cán bộ, công chức, viên chức nói chung và người làm công tác xử lý vi phạm hành chính nói riêng; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa công tác này đi vào nề nếp. Thông qua công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật  để kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Các nội dung thực hiện gồm: theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi pham hành chính; công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Công tác thống kê về xử lý vi phạm hành chính; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

D.L

Các tin tức khác