Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 – 2020

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3349/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, đến năm 2020, toàn tỉnh có hệ thống thông tin đáp ứng, đảm bảo phục vụ nhu cầu của Chính quyền điện tử đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai. Cung cấp cơ bản các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân và hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương. Mục tiêu cụ thể nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung cho toàn tỉnh và các ngành; có kiến trúc nền tảng để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Chính quyền điện tử. 100% các văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; 100% các đơn vị tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử; 80% văn bản tài liệu chính thức giữa các đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử; Trên 80% hệ thống thông tin của các tỉnh được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin hệ thống thông tin theo cấp độ; 50% hệ thống thông tin của tỉnh được giám sát an toàn thông tin mạng.

Kim Cúc

Các tin tức khác